Year Winning Team Runner Up Team Winning Team Captain Runners up Team Captain Winning Team Coach
2014 Net Prophts Cross Court Challengers Ashish Parmar Avichal Khera Pravin Patel
2015 Net Prophts Cross Court Challengers Ashish Parmar Avichal Khera Pravin Patel
2016 Net Prophts & Flying Dragons Net Prophts & Flying Dragons Ashish Parmar & Parash Khavadia Ashish Parmar & Parash Khavadia Pravin Patel
2017 Cross Court Challengers Flying Dragons Avichal Khera Parash Khavadia Sanjay Thakor
2018 Flying Dragon Cross Court Challengers Parash Khavadia Avichal Khera Ajay Chauhan
2019 Fine Fighters Flying Dragon Neil Shah & Pratik Oza Parash Khavadia & Daxesh Shah Anil Bharwad
2020 Flying Dragon Techno Warriors Parash Khavadia & Dr Mehul Dave Pragnesh Patel & Abhi Kanani Anil Bharwad
2021 Fine Fighters Net Prophts Sanket Gohil & Anindto Guha Prashant Maheshwari & Kapil Parekh Sanjay